sim cổ 1993
09034000.53=3 triệu
(sim cổ thụ,xếp thứ 54)

09132000.13=call
(sim cổ thụ,xếp thứ 14)
09132000.72=4 triệu
(sim cổ,sinh 72,xếp thứ 73)
09132000.73=4 triệu
(sim cổ,sinh 73,xếp thứ 74)
09138000.63=2 triệu
(sim cổ,xếp thứ 64)
0913200.122=4 triệu
(sim cổ thụ,xếp thứ 123)

0913200.178 =2.5 triệu
(sim cổ thụ,xếp thứ 179)
0913800.179=3 triệu
(sim cổ thụ,xếp thứ 180)

0913200.236=2.2 triệu
(sim cổ thụ,xếp thứ 237)
0903400.239=2.5 triệu
(sim cổ thụ,xếp thứ 240)
0913200.663=2.2 triệu
(sim cổ thụ,xếp thứ 664)
091320.1939=3 triệu
(sim cổ thụ,xếp thứ 1940)

091320.2003=4 triệu
(sim cổ thụ,xếp thứ 2004)

091340.8388=2.2 triệu
(sim cổ thụ,xếp thứ 8389)
091320.9779=3 triệu
(sim cổ thụ,xếp thứ 9780)
0913800.389=2.2 triệu
(tam bát cửu,xếp thứ 390)