0982.668661
0982.668660
0987.795959

3 sim này ra đi với giá 3 triệu