096.514.9686: đgd
0965.727.234: 350k
0962.368.378: đgd
0987.616.115: 250k
0965.326.186: 150k


sim nguyên kít, chỉ nhận chốt, anh em quan tâm cứ call em, thank all......
Liên hệ: 0976.600.699