sim nguyên kit:

0967.094.666=2tr5.

0967.240.666=2tr5.

Liên Hệ:0989863666