0985.004.999 - 6.8t
Sim nguyên kít
Anh em nhiệt tình call em lấy giá fix nhé b-)