chính chủ sang tên nha:

01237.666.777=2t2

Hoàng:
0919.004.114