Nổ


NổNổ


NổNổNổ


012.98.98.98.98


&
016.98.98.98
.98

CÓ BÁC MUỐN BIẾU SẾP 2E CHÂN DÀI

NHƯNG KO BIẾT 2E ĐANG Ở ĐÂU?
GIÁ BAO NHIÊU?

Nhờ AE SSC giúp đỡ.

:-bd:-bd:-bd Hậu tạ sau :-bd:-bd:-bd