mình đang cần mua 1e tứ 8,
3mạng chính 10 số giá 40t trở lại a e có show hàng và giá chuẩn nhé