0964.0000.78.........2t2 không bao giờ thất bát...

0974.15.15.74.........1t8

0974.13d2.139........1t2

0968.02.06.08.........950

0967.921.941.........399k

096.799.68.79.........2t2

0969.121.678.........1t8

0987.02.86.79.........1t5

0974.39.7779.........2t8

0967.145.345.........950

0968.422.477.........750

0968.958.985.........950

0972.444.979.........1t9

0984.768.568.........1t5

0976.39.06.06.........950

0976.37.09.09.........950

0964.501.510.........399

0973.302.320.........550

0965.29.29.30.........650

0965.22.24.25.........750

0968.963.969.........1t8

0965.292.678.........1t8

0976.066.266........2t5

0977.583.555.........2t2

Nhận làm sim trả sau đuôi biển số xe các tỉnh(vd 47.47 đăk lắc .....)

Ae kết call 0986.674.67