Liên Hê:
0965.88.3456…..016.44.888.666…
..016.33.22.9999
Có Fix Chút Ít Cafe Trà Đá

0966.165.265…..1Tr5 _____ 0963.355.655…..2Tr5
0966.186.379…..1Tr7 _____ 0963.220.221…..2Tr5
0968.112.115…..3tr5 _____ 0963.455.855…..2Tr8
0969.279.239…..2Tr2 _____ 0963.699.567…..1Tr3
0989.456.286…..1Tr5 _____ 0962.577.567…..1Tr3
0964.129.139…..3Tr ______ 0962.468.586……2Tr
0969.384.385…..1Tr3 _____ 0965.668.445…..700K
0967.386.486…..5t r______ 0966.771.466…..700K
0966.186.828…..1Tr2_____0964.02.09.02…..550K
0963.663.885…..800K_____0965.663.887…..700K
0962.622.722…..2Tr5_____0977.41.49.41…..600K
0963.557.559…..3Tr5_____0969.114.644…..650K
0963.033.133…..2Tr5_____0969.330.977…..550K
0963.266.566…..3Tr5_____0968.226.700…..500K
0968.00.90.90…..2Tr_____0967.499.811……650K
0966.550.558…..2Tr5_____0978.818.212…..750K
0967.969.646…..700K___ Sim Học Sinh Nguyên Kít
0967.96.96.46….700K___0968.30.1985…..1tr2
0968.275.675…..700K___0968.44.1997…..1Tr5
0969.404.212…..700K___0968.74.64.54…..800K
0968.773.112…..700K___0968.394.866…..800K
0966.832.032…..800K___0968.202.866…..800K
0966.505.747…..700K___0968.237.866…..800K
0973.37.32.35…..700K___0968.377.422…..650K
0968.93.13.83…..800K___0969.25.28.24…..600K
0969.51.53.51…..900K___0968.949.200…..300K
016.369.78910….600K___0968.288.122…..800K
01679.524.524…..500K___0963.44.54.24…..450K
01668.524.524…..500K___0968.370.655…..250K
01668.473.473…..500K___0968.956.933…..400K
01678.473.473…..500K___0969.325.833…..400K
01677.426.426……500K___0963.77.55.85….400K