0964.02.4078........450k
09.644.97.688.......350k
0964.50.51.56.......300k
0964.037.773........200k
0964.31.5557........200k
0964.06.05.96.......200k
096.434.2099.......200k
tất cả sim đã kích..giá lô 1200k/7sim