sim nguyên kít. chưa kích hoạt
Anh em có khách báo nhé