[FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]
[IMG]http://www.tailieucuatoi.com/images/tong-hop-joomla-component.jpg[/IMG]

[COLOR=#666666][FONT=Helvetica][B]Joomla Component[/B] là một trong các thành phần mở rộng của [B]Joomla[/B]!, thực chất nó là một ứng dụng trong hệ thống [B]Joomla[/B]!. Component được sử dụng để thực hiện một chức năng lớn nào đó, chẳng hạn như: Cung cấp tin tức, Quảng cáo, Rao vặt, Đặt phòng khách sạn, Bất động sản, Download...[/FONT][/COLOR]

Một [B]component [/B]được hiển thị ở phần trung tâm, hay phần chính[B] (mainbody) [/B]của Website.

[COLOR=#666666][FONT=Helvetica][IMG]http://www.tailieucuatoi.com/images/components.manager_1.png[/IMG][/FONT][/COLOR]

[COLOR=#666666][FONT=Helvetica][B]Các Component mặc định của Joomla![/B]
Trong phiên bản [B]Joomla! 1.5[/B] có tất cả 11 [B]component [/B]mặc định được cung cấp kèm theo. Các [B]component [/B]này được đặt trong thư mục[B] [Joomla]/components[/B] và nằm trong các thư mục con tương ứng với ký hiệu là "[B]com_xyz[/B]".[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#666666][FONT=Helvetica][IMG]http://www.tailieucuatoi.com/images/joomla.component.list.png[/IMG] [/FONT][/COLOR]

[COLOR=#666666][FONT=Helvetica][B]Danh sách các component và ý nghĩa của chúng[/B]
[B]com_banners[/B]: Quản lý bảng quảng cáo (banner)
[B]com_contact[/B]: Quản lý các đầu mối liên hệ (contact)
[B]com_content[/B]: Quản lý và hiển thị bài viết (đây là component quan trọng nhất)
[B]com_mailto[/B]: Quản lý chức năng gửi/nhận email
[B]com_media[/B]: Quản lý các tệp đa phương tiện (video, flash, mp3, hình)
[B]com_newsfeeds[/B]: Quản lý việc lấy tin từ website khác
[B]com_poll[/B]: Cung cấp chức năng bình chọn
[B]com_search[/B]: Cung cấp chức năng tìm kiếm
[B]com_user[/B]: Quản lý thành viên
[B]com_weblinks[/B]: Quản lý và hiển thị danh mục các website liên kết
[B]com_wrapper[/B]: Cho phép nhúng một website khác trong cửa sổ của website Joomla[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][B]Download các [/B][B]component Joomla[/B][/COLOR][TABLE="width: 565"]


[TR]

[TD="width: 362, bgcolor: #31869b, colspan: 2"]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=white]TÊN GỌI COMPONENT VÀ MÔ TẢ[/COLOR][/B][/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[TD="width: 156, bgcolor: #c0504d"]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=white]THUỘC TRANG[/COLOR][/B][/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [CENTER][COLOR=#0000ff][FONT=tahoma][B][URL="http://adf.ly/VxX9y"]JoomShopping-2.9.7.zip[/URL] ( làm web shop )[/B][/FONT][/COLOR][/CENTER][/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER] [/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [B][URL="http://adf.ly/VxXDr"]JoomShopping-3.4.0.zip[/URL] ( làm web shop )[/B][/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER] [/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [B][URL="http://adf.ly/VxXHM"]Display_News_1.7.03.zip[/URL] ( tin tức cho joomla )[/B][/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER][B] [/B][/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [CENTER][COLOR=#0000ff][FONT=tahoma][B][URL="http://adf.ly/VxXMC"]pkg_rsseo_rev12[/URL] ( seo chop joomla )[/B][/FONT][/COLOR][/CENTER][/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER] [/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [B][COLOR=#0000ff][URL="http://adf.ly/VxXPQ"]JFusion 1.8.4-001[/URL] ( đồng bộ joomla và diễn đàn )[/COLOR][/B][/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER][COLOR=#003366][FONT=tahoma]Quản Trị[/FONT][/COLOR] [/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [B][COLOR=#0000ff][URL="http://adf.ly/VxXWJ"]muscol community 2.3.0[/URL] ( làm web nghe nhạc )[/COLOR][/B][/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER][B] [/B][/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [B][COLOR=#0000ff][URL="http://adf.ly/VxXaW"]aiContactSafe 2.0.15[/URL] ( tạo đính kèm trong liên hệ )[/COLOR][/B][/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER] [/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [B][COLOR=#0000ff][URL="http://adf.ly/VxXf0"]breezingforms 171[/URL] (đặt hàng , đặt tour du lịch )[/COLOR][/B][/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER] [/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [B][COLOR=#0000ff][URL="http://adf.ly/VxXj7"]com_ea_15native[/URL] ( làm web bất động sản , nhà đât )[/COLOR][/B][/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER][B] [/B][/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [B][COLOR=#0000ff][URL="http://adf.ly/VxXnf"]Widgetkit_v1.0.1 - joomla 1.x[/URL] ( [/COLOR][/B][B][COLOR=#0000ff][/COLOR][/B][CENTER][COLOR=#003366]slideshow đa dạng[B][COLOR=#0000ff])[/COLOR][/B][/COLOR][/CENTER][/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER] [COLOR=#003366][FONT=tahoma]Trang Web[/FONT][/COLOR][/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [B][COLOR=#0000ff][URL="http://adf.ly/VxXrY"]Widgetkit_v1.0.1 - joomla 2.x[/URL] [COLOR=#000000][FONT=Verdana][B][COLOR=#0000ff]( [/COLOR][/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana][B][COLOR=#0000ff][/COLOR][/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#003366][FONT=Verdana]slideshow đa dạng[B][COLOR=#0000ff])[/COLOR][/B][/FONT][/COLOR][/COLOR][/B][/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER] [COLOR=#003366][FONT=tahoma]Trang Web[/FONT][/COLOR][/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [B][COLOR=#0000ff][URL="http://adf.ly/VxXvE"]com aardvertiser[/URL] ( quảng cáo )[/COLOR][/B][/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER][B] [COLOR=#003366][FONT=tahoma]Trang Web[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [B][URL="http://adf.ly/VxY0l"][COLOR=#0b4784]Admin Logout Bug Patch[/COLOR] V1.0[/URL] ( vá lỗi joomla 1.x )[/B][/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER][COLOR=#003366][FONT=tahoma]Quản Trị[/FONT][/COLOR] [/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [B][COLOR=#0000ff][URL="http://adf.ly/VxY5L"]jcomments v1.4.0.0 joomla 1.x [/URL] ( bình luận cuối bài viết )[/COLOR][/B][/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER][COLOR=#003366][FONT=tahoma]Trang Web[/FONT][/COLOR] [/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [B][FONT=Verdana][URL="http://adf.ly/VxYAG"]jomcomment pro j 1.x[/URL] [B][COLOR=#0000ff]( bình luận cuối bài viết )[/COLOR][/B][/FONT][/B][/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=#003366][FONT=tahoma]Trang Web[/FONT][/COLOR] [/B][/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [URL="http://adf.ly/VxYDQ"][B][COLOR=#0000ff]phocadocumentation v1.1.0[/COLOR][/B][/URL][/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER] [/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [URL="http://adf.ly/VxYI8"][B][COLOR=#0000ff]phocadocumentation v2.0.3[/COLOR][/B][/URL][/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER] [/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [URL="http://adf.ly/VxYLo"][B][COLOR=#0000ff]phocadownload v1.3.9-2.5[/COLOR][/B][/URL][/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER][B] [/B][/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [URL="http://adf.ly/VxYQa"][B][COLOR=#0000ff]phocadownload v2.1.6-2.5[/COLOR][/B][/URL][/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER] [/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [URL="http://adf.ly/VxYTV"][B][COLOR=#0000ff]phocaemail 1.0.2[/COLOR][/B][/URL][/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER] [/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [URL="http://adf.ly/VxYX3"][B][COLOR=#0000ff]phocaemail 2.0.1[/COLOR][/B][/URL][/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER][B] [/B][/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [URL="http://adf.ly/VxYaD"][B][COLOR=#0000ff]phocafavicon v1.0.1[/COLOR][/B][/URL][/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER] [/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [URL="http://adf.ly/VxYdf"][B][COLOR=#0000ff]phocafavicon v2.0.3[/COLOR][/B][/URL][/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER] [/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [B][COLOR=#0000ff][URL="http://adf.ly/VxYiH"]properties_4_basic_20110929[/URL] ( [COLOR=#003366]Tạo site bất động sản [/COLOR])[/COLOR][/B][/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER][B] [/B][/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [B][COLOR=#0000ff][URL="http://adf.ly/VxYlB"]com_virtuemart_1.1.4.j15[/URL] ( [COLOR=#003366]website shop [/COLOR])[/COLOR][/B][/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER] [/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [B][COLOR=#0000ff][URL="http://adf.ly/VxYoq"]ComK2_v2.6.2 [/URL] ( [COLOR=#003366]Mở rộng nội dung , bài viết [/COLOR])[/COLOR][/B][/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER] [/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [B][COLOR=#0000ff][URL="http://adf.ly/VxYsI"] com_community pro[/URL] ( [COLOR=#003366]làm website nghe nhạc )[/COLOR][/COLOR][/B][/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER][B] [/B][/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [B][COLOR=#0000ff][URL="http://adf.ly/VxYwY"]JoomFish[/URL] ( [COLOR=#003366]Làm đa ngôn ngữ cho website [/COLOR])[/COLOR][/B][/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER] [/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [B][COLOR=#0000ff][URL="http://adf.ly/VxYzZ"]Ja_Submit_2_2_0[/URL] ( [COLOR=#003366]Chức năng cho member gửi bài viết [/COLOR])[/COLOR][/B][/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER] [/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [B][COLOR=#0000ff][URL="http://adf.ly/VxZ44"]Sobi2 Component[/URL] ( [COLOR=#003366]tạo gian hàng cho joomla[/COLOR])[/COLOR][/B][/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER][B] [/B][/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [B][COLOR=#0000ff][URL="http://adf.ly/VxZ69"]attachments[/URL] ( [COLOR=#003366]Đính kèm file trong bài viết )[/COLOR][/COLOR][/B][/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER] [/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [B][COLOR=#0000ff][URL="http://adf.ly/VxZ8n"]com_jce_150[/URL] [B][COLOR=#0000ff]( [COLOR=#003366]Trình soạn thảo bài viết )[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/B][/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER] [/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [B][COLOR=#0000ff][URL="http://adf.ly/VxZBM"]com_jce_15711_package[/URL] ( [COLOR=#003366]Trình soạn thảo bài viết )[/COLOR][/COLOR][/B][/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER][B] [/B][/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER] [/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER] [/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER][B] [/B][/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER] [/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER] [/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER][B] [/B][/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER] [/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER] [/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER][B] [/B][/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER] [/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER] [/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER][B] [/B][/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER] [/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER] [/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER][B] [/B][/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER] [/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER] [/CENTER][/CENTER]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 362, colspan: 2"] [/TD]

[TD="width: 156"]
[CENTER][CENTER][B] [/B][/CENTER][/CENTER]

[B] [/B]

[/TD]

[/TR]


[/TABLE]
[/COLOR][/SIZE][/FONT]