toàn bộ sim nguyên kit kích lên có tài khoản.
-)s
-)s
-)s
-)s
-)s
-)s
-)s
-)s
0909.7.1.1991
0909.7.1.1997
0909.7.7.1977
bán nguyên lô ai kết call để có giá tốt