Cần nhập lô, lẻ 09x078, 113, 007 VT
anh em co báo giúp