Cần tìm tứ 8, tứ 9 đầu 098
AE có báo số và giá vào 01234.160.494
THANKS