0978.286.862-2t5
0965.567.123-2t5
sim nguyên kít để mãi mãi
call and sms:016.332.11111