Minh đang cần tìm loại này anh em nào có thi sms minh nghe,, 10 so các mạng.. kểu số 335533.
Nếu có anh em cho mình xin giá nghe.. sms vào số 0966237723/.. Cám ơn anh em nhiều