0945.111110 2t5
0.12775.12775 300k
0943.000060 1tr2 free vina 10p
0915.79.78.77 call mỗi năm 3 ông phù hộ
lh chữ ký..chúc ae đắt khách