0919.732999.................4t5
giá trên gần fix. giảm tí lộc cho a em thôi..