sim thanh lý giá chuẩn
.................................................. ..
.................................................. ..
.................................................. .
..................................................
.................................................. ....
.................................................. ......
.................................................. .....
.................................................. .......

0976777771_6tr_nk
0936.777771_5tr5_đk
0968.777771_5tr8_nk
0967.535353_14tr_đk
0968.05.8686_5tr5_đk