0912 68 86 83=1.2tr
0912 088800=1.2tr
0912 585 595=2tr
giao dịch trự tiếp tại HÀ NỘI
call 0913 75 57 57