Lô 1 giá 160k x 23 sim
096.88.77.00.6
096.88.77.00.5
096.88.77.00.4
096.88.77.00.3
096.88.77.00.2
096.88.77.00.1
096.88.77.33.5
096.88.77.33.4
096.88.77.33.1
096.88.77.22.4
096.88.77.22.1
096.88.77.22.0
096.88.77.11.4
096.88.77.11.5
096.88.77.11.2
0968.92.42.92
0968.92.42.82
0968.92.42.72
0968.92.42.62
0968.92.42.52
0968.35.36.32
0969.30.38.32
0967.27.24.23

Lô 2 giá 200k x 17 sim
0968.924.249
0968.872.782
0968.745.547
0968.751.517
0962.370.730
0962.047.470
0962.057.750
0965.134.143
0962.027.270
0962.031.310
0962.037.370
0962.049.940

0965.215.125
0965.048.804
096.889.5553
096.314.8885
0965.04.8887

Tất cả đều là sim nguyên kít chưa kick
Lưu ý: HOTLINE đang off các bác sms 1 tin nhắn là em call lại