0.997.998.999 .......30tr
Anh em liên hệ có giá tốt nhé.