01645.198.198 = 1t600k
0973.19.1993 = 1400k

bác nào có nhi cầu alo

01634.999.333