099.333.3132 300k ( fix nhẹ )
092542.6868 1200k

A E nào có nhu cầu thì liên hệ chữ ký