0974.19.7779 === 1500k
0974.39.7779 === 2200k

sim nk mãi mãi

Ae kết call làm việc nhé :x