[CENTER][IMG]http://i.imgur.com/q5RKKhh.png[/IMG]
[IMG]http://i.imgur.com/UWkCZQJ.jpg[/IMG]
[CENTER]Một số khách từng mua hàng từ xa tại KAN Shop
[URL="http://www.flickr.com/photos/kanshop/sets/72157636380965154/"]HÀNG GỬI KHÁCH[/URL]
[URL="http://www.flickr.com/photos/kanshop/sets/72157636381883945/"]BIÊN NHẬN GỬI HÀNG QUA BƯU ĐIỆN[/URL][/CENTER]
[IMG]http://i.imgur.com/Ht8gxRP.jpg[/IMG]
[IMG]http://i.imgur.com/rX4lhdK.jpg[/IMG]
[IMG]http://i.imgur.com/uIXVJvy.jpg[/IMG]
[IMG]http://i.imgur.com/t9TwdSe.jpg[/IMG]
[IMG]http://i.imgur.com/g38kG4O.jpg[/IMG]
[IMG]http://i.imgur.com/so4JZ8U.jpg[/IMG]
[IMG]http://i.imgur.com/Hz5tC05.jpg[/IMG]
[IMG]http://i.imgur.com/dviIFgj.jpg[/IMG]
[IMG]http://i.imgur.com/QS06qri.jpg[/IMG]
[IMG]http://i.imgur.com/tlE4UUn.jpg[/IMG]
[IMG]http://i.imgur.com/UQRSxB0.jpg[/IMG]
[IMG]http://i.imgur.com/WcXcne5.jpg[/IMG]
[IMG]http://i.imgur.com/pv40iCw.jpg[/IMG]
[IMG]http://i.imgur.com/HQSybzx.jpg[/IMG]
[IMG]http://i.imgur.com/fDY1gMG.jpg[/IMG]

[/CENTER]