Hiệu chuẩn để làm gì

Hiệu chuẩn là gì?

Trong quy trình sử dụng, máy sẽ bị môi trường và độ trôi khiến cho ảnh hưởng theo thời gian, lâu dần dẫn tới thiếu chính xác. Ta ko thể loại bỏ tất cả sai lệch, nhưng nó có thể được kiểm soát thông qua hiệu chuẩn. Hiệu chuẩn để đảm bảo rằng những phép đo là chính xác và trong giới hạn đo lường cho phép thiết yếu của trang bị đo.


- Hiệu chuẩn là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng phải đo.

- Chuẩn đo lường là phương tiện kỹ thuật để thể hiện, duy trì đơn vị đo của đại lượng đo và được sử dụng làm chuẩn để phân tích với phương tiện đo hoặc chuẩn đo lường khác.

- Chất chuẩn là một mẫu chuẩn đo lường đặc biệt với độ đồng nhất và ổn định nhất định đối với một hoặc 1 số thuộc tính. Chất chuẩn được dùng để hiệu chuẩn, kiểm định trang bị, phương tiện đo, đánh giá giải pháp đo hoặc để xác định giá trị về thành phần, tính chất của vật liệu hoặc chất khác.

- Hiệu chỉnh là việc dùng những phương tiện đo lường chuẩn để kiểm tra sai số đo đạc của trang bị theo 1 tiêu chuẩn nhất định, đưa những thiết bị, máy móc bị sai lệch quay về giới hạn sai số cho phép của nhà cung ứng hoặc đơn vị quản lý chất lượng bắt buộc.

quá trình hiệu chuẩn máy đo lường
1. Lập danh mục những thiết bị đo kiểm nên hiệu chuẩn
– Căn cứ vào mức độ chính xác của những trang bị đo kiểm chuyên dụng cho thử nghiệm.

– Căn cứ vào yêu cầu về độ chính xác cần đạt được đối với máy đo kiểm của các phòng hóa lý, phòng vi sinh và phòng môi trường để lập danh mục các trang bị đo kiểm cần hiệu chuẩn

2. Lập kế hoạch hiệu chuẩn các vật dụng đo kiểm
– Căn cứ vào danh mục những vật dụng đo kiểm yêu cầu hiệu chuẩn để lập kế hoạch hiệu chuẩn những thiết bị đo theo chu kỳ hiệu chuẩn.

– Căn cứ vào mức độ chính xác và độ cầu kỳ của thiết bị đo và khả năng của các phương tiện hiệu chuẩn hiện có để lập kế hoạch hiệu chuẩn trang bị đo kiểm theo dạng hiệu chuẩn nội bộ hoặc hiệu chuẩn bên ngoại trừ.

3. Kiểm tra kế hoạch hiệu chuẩn vật dụng đo kiểm
– Căn cứ vào số lượng loại, kế hoạch phân tích và kế hoạch trả để kiểm tra kế hoạch hiệu chuẩn những trang bị đo kiểm của phòng/ban.

– Tổng hợp các kế hoạch hiệu chuẩn vật dụng đo kiểm của các phòng để trình người đứng đầu phòng thí nghiệm


4. Duyệt kế hoạch hiệu chuẩn trang bị đo kiểm
– Nhân viên quản lý chất lượng xem xét toàn bộ kế hoạch hiệu chuẩn vật dụng đo kiểm của phòng thí nghiệm trước lúc chuyển cho phòng Kế hoạch.

– Phòng Kế hoạch kiểm tra về kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị đo kiểm của phòng thực nghiệm.

– Trong công đoạn kiểm tra, giả dụ thấy bắt buộc chỉnh sửa thì chuyển về cho phòng thí nghiệm để chỉnh sửa.

– Chuyển kế hoạch của phòng thực nghiệm cho Ban giám hiệu xem xét và phê duyệt

5. Tổ chức triển khai hiệu chuẩn nội bộ
– Căn cứ vào kế hoạch hiệu chuẩn trang bị đo kiểm đã được phê duyệt, tổ chức thực hiện hiệu chuẩn nội bộ

6. Tổ chức hiệu chuẩn bên bên cạnh
– Căn cứ vào kế hoạch hiệu chuẩn đã được phê duyệt, tổ chức hiệu chuẩn bên ngoài.

– liên hệ trung tâm hiệu chuẩn bên ngoài để đưa các thiết bị đo kiểm đi hiệu chuẩn bên ngoài.

7. Kiểm tra, đánh giá kết quả hiệu chuẩn thiết bị đo kiểm
– kiểm tra việc vận hành hiệu chuẩn nội bộ

– đánh giá kết quả hiệu chuẩn nội bộ: trường hợp kết quả hiệu chuẩn ko phù hợp mang mục đích dùng, tiến hành dán nhãn “không sử dụng”và công bố cho bộ phận mang máy hiệu chuẩn để có cách xử lý phù hợp.

>>> Nhấn vào để xem thêm về vòng bi

8. Kiểm tra tiến độ và nghiệm thu kết quả hiệu chuẩn bên ngoài
– Căn cứ vào nội dung hợp đồng với trung tâm hiệu chuẩn bên ngoài, kiểm tra tiến độ và nghiệm thu kết quả hiệu chuẩn.

– Chuyển giao máy đã hiệu chuẩn cho phòng thực nghiệm.

– Căn cứ vào kết quả đánh giá và nghiệm thu vật dụng hiệu chuẩn để cập nhật dữ liệu vào phiếu hiệu chuẩn nội bộ

– Trong công đoạn sử dụng; nếu phát hiện thiết bị đo kiểm có độ chính xác không phù hợp với yêu cầu thì dán nhãn “không sử dụng” và công bố tới bộ phận liên quan để có cách xử lý.
 
Bên trên