Lợi thế khi triển khai công nghệ RFID trong quản lý kho thông minh

âsas
Công nghệ RFID trong quản lý kho là gì?

Mỗi thẻ RFID chứa một chip và một anten, cho pâsaép nó truyền và nhận dữ liệu thông qua sóng vô tuyến. Điều này giúp theo dõi vị trí và thông tin của hàng hóa một cách chính xác và tự động.

âsasa
 
Bên trên